آلبوم من ◂ حضور در نمایشگاه بین المللی نرم افزار
حضور در نمایشگاه بین المللی نرم افزار – پپل شهرستان