آلبوم من ◂ جلسه تفسیر قرآن کریم – مدرسه اباصالح 5
جلسه تفسیر قرآن کریم – مدرسه اباصالح – اصفهان