آلبوم من ◂ جلسه تفسیر قرآن کریم – مدرسه اباصالح 3
جلسه تفسیر قرآن کریم – مدرسه اباصالح – اصفهان