آلبوم من ◂ جلسه تفسیر قرآن کریم – مدرسه اباصالح 2
جلسه تفسیر قرآن کریم – مدرسه اباصالح – اصفهان