آلبوم من ◂ جلسه تفسیر قرآن کریم – مدرسه اباصالح 1
جلسه تفسیر قرآن کریم – مدرسه اباصالح – اصفهان