حیا کرامتی بزرگ به انسان
68 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پنج نوع حیا داریم حضرت صادق(علیه السلام)در کتاب مصباح الشریعه حیا را پنج نوع ذکر کرده اند : حیا از گناه (ذنب) ،حیا از کوتاهی(تقصیر) ،حیا از به جهت کرامت و بزرگواری،حیای به خاطر محبت و دوستی و حیای به جهت هیبت و عظمت که حضرت فرمودند هر نوع حیا اهلی دارد و هر گروه درجه ای جداگانه دارد. در این روایت خیلی زیبا مراتب و انواع حیا ذکر می شود .انسان ها در نوع اول به خاطر گناهانی که کرده اند ، در برابر خداوند حیا می کنند. بعد از آن انسان بر اثر داشتن این حیاست که می تواند ملکه ی عدالت را در خود راسخ کند و به مرز عصمت نزدیک شود ، دیگر گناه نمی کند ولی باز هم کوتاهی هایی در اعمال و حالات خود می بیند ، و به خاطر همین کوتاهی ها از خدا حیا می کند. در مرحله ی بعدی پس از آن که حداکثر تلاش و کوشش خود را در عبودیت نمود ، بر اثر بزرگواری هایی که خداوند نسبت به او کرده است،آن چنان کرامتی به او دست می دهد که منشأ حیای او نسبت به صاحب کرامت یعنی خداوند می شود. انسان در این مرحله وارد وادی حب و محبت می شود و شدت علاقه به محبوب،خوف مقامی در دل او ایجاد می کند که منشأ حیا می شود و در نهایت آن چنان هیبت الهی او را می گیرد که حیای او حاصل این هیب می شود. پس در تمامی مراحل،حیا هست،ولی منشأ آن نسبت به هر مرحله تفاوت می کند و بالتبع خود حیا و آداب و آثار آن متفاوت می گردد. و ...