سوالی که عارف از دنیا دوست نمود !
62 بازدید
تاریخ ارائه : 11/28/2012 3:25:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

روزی یکی از عرفا از یکی از ثروتمندان پرسید : دنیا را دوست داری؟
گفت:خیلی زیاد !
پرسید:برای بدست آوردن آن کوشش می کنی؟
گفت :بلی .
سپس عارف گفت:در اثر کوشش،آن چه می خواهی بدست آوری؟
گفت:متاسفانه تاکنون به دست نیاورده ام.
عارف گفت:این دنیایی که تاکنون با همه ی کوشش هایت آن را به دست نیاورده ای،پس چطور آخرتی که هرگز طلب نکرده و در راه وصول به آن نکوشیده ای به دست خواهی آورد؟

دنیا طلبیدیم ،به جایی نرسیدسیم یارب چه شود آخرت ناطلبیده