حیا معیار گزینش صحیح
199 بازدید
تاریخ ارائه : 2/2/2013 11:33:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

وقتی حضرت علی ع جناب مالک اشتر را به مصر فرستادند : نامه ای هم برای ایشان ارسال فرمودند که مضمون بسیار عالی و غنی دارد . بخشی از این نامه اینست که ای مالک وقتی خوستی نیرو برای دستگاهت استخدام کنی دو معیار اصلی را در آن نیرو در نظر بگیر تعبیر حضرت اینست « و توخ منهم اهل التجربه و الحیاء » اینکه کارمند تو تجربه داشته باشد و صفرکیلومتر نباشد و دیگر اینکه حیا داشته باشد

اما دریغ از اینکه مالک اشتر شهید شد و ....