سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
امام جماعت خوابگاه جی  
1380/10/01 
1390/06/24 
مشاور فرهنگی ، استاد تفسیر  
همکاری 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
معاونت آموزش استعداد های درخشان حوزه  
1382/07/01 
1385/06/23 
فعالیت های آموزشی  
همکاری 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
معاونت پژوهش  
1385/07/01 
1387/04/31 
ارائه اولین دیتای حوزه مجازی 
همکاری 
مدرسه علمیه حضرت اباصالح المهدی - اصفهان  
معاونت پژوهش  
1387/05/01 
ادامه دارد 
ارائه اولین دیتای حوزه مجازی 
همکاری 
مدرسه علمیه حضرت صاحب الزمان - اصفهان  
معاونت پژوهش  
1388/07/01 
1389/06/31 
مقالات و تحقیقات طلاب  
همکاری 
مرکز تخصصی اخلاق - اصفهان  
مدیر سایت اخلاق و سایت مدرسه صاحب الزمان عج  
1389/07/01 
ادامه دارد 
مدیریت نیروهای انسانی و مدیریت دیتا 
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق ع خوراسگان  
مدرس 
1380/07/01 
1380/09/29 
تدریس نحو مقدماتی  
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق ع خوراسگان  
مدرس 
1380/10/01 
1380/12/27 
تدریس کتاب هدایه فی النحو 
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق ع خوراسگان  
مدرس 
1381/01/15 
1381/04/12 
تدریس کتاب فوائد صمدیه  
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق ع خوراسگان  
مدرس 
1380/07/01 
1381/04/12 
تدریس کتاب صرف ساده  
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق ع خوراسگان  
مدرس 
1381/07/01 
1382/04/12 
کتاب صرف ساده  
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق ع خوراسگان  
مدرس 
1381/07/01 
1381/09/28 
تدریس نحو مقدماتی  
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق ع خوراسگان  
مدرس 
1381/10/01 
1381/12/27 
تدریس کتاب هدایه فی النحو 
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق ع خوراسگان  
مدرس 
1382/01/16 
1382/04/12 
تدریس کتاب فوائد صمدیه  
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق ع خوراسگان  
مدرس 
1381/07/01 
1381/12/27 
تدریس آموزش منطق 
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1382/07/01 
1383/04/10 
تدریس کتاب سیوطی ج 1 و 2  
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1382/07/01 
1383/04/16 
تدریس کتاب المنطق مظفر 
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1382/07/01 
1383/04/10 
تفسیر قرآن  
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1382/10/01 
1382/12/27 
تدریس کتاب هدایه فی النحو  
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1383/07/01 
1384/04/12 
تدریس کتاب سیوطی ج 1 و 2  
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1383/07/01 
1384/04/12 
تدریس کتاب مغنی باب اول و رابع 
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1383/07/01 
1384/04/02 
تفسیر قرآن  
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1384/07/02 
1385/04/07 
تدریس کتاب مغنی باب اول و رابع 
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1384/07/02 
1385/04/08 
تفسیر قرآن  
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1384/07/02 
1385/04/08 
تفسیر قرآن  
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1384/07/02 
1385/04/07 
تدریس لمعه - باب طهارت و صلات 
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1384/07/02 
1384/04/08 
تدریس اصول - الموجز  
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1385/07/01 
1386/04/13 
تدریس المنطق مظفر 
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1385/07/01 
1386/04/13 
تدریس اصول - الموجز  
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1385/07/01 
1386/04/13 
تدریس لمعه - باب طهارت و صلات 
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1385/07/01 
1386/04/13 
تفسیر قرآن  
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1386/07/01 
1387/04/12 
تدریس لمعه - باب زکات و خمس و  
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1386/07/01 
1387/04/12 
تدریس اصول - الموجز  
تدریس 
دارالحکمه حضرت باقرالعلوم ع - اصفهان  
مدرس 
1386/07/01 
1387/04/12 
تفسیر قرآن  
تدریس 
حوزه علمیه امام سجاد ع - اصفهان  
مدرس 
1386/07/01 
1387/04/12 
تفسیر قرآن  
تدریس 
مدرسه علمیه حضرت اباصالح المهدی عج - اصفهان  
مدرس 
1390/06/10 
ادامه دارد 
تفسیر قرآن کریم  
تدریس 
مدرسه علمیه حضرت اباصالح المهدی عج - اصفهان  
مدرس 
1391/06/18 
ادامه دارد 
تفسیر قرآن کریم  
تدریس 
مدرسه علمیه امام سجاد علیه السلام اصفهان 
مدرس 
1388/07/02 
1389/03/30 
تفسیر قرآن کریم 
تدریس 
مدرسه علمیه امام علی ع مسجد مصلی - اصفهان 
مدرس 
1389/07/03 
1390/04/30 
تفسیر قرآن کریم 
تدریس 
مدرسه علمیه امام علی ع مسجد مصلی - اصفهان 
مدرس 
1390/07/01 
1391/03/30 
تفسیر قرآن کریم 
تدریس 
مدرسه علمیه اباصالح المهدی عج 
مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
تفسیر قرآن کریم 
تدریس 
مدرسه علمیه حضرت صاحب الزمان عج - اصفهان 
مدرس 
1388/09/01 
1389/04/01 
تفسیر قرآن کریم 
تدریس 
مدرسه علمیه حضرت صاحب الزمان عج - اصفهان 
مدرس 
1389/07/10 
1390/04/01 
تفسیر قرآن کریم 
تدریس 
مدرسه علمیه حضرت صاحب الزمان عج - اصفهان 
مدرس 
1390/07/01 
1391/04/01 
تفسیر قرآن کریم 
تدریس 
مدرسه علمیه حضرت صاحب الزمان عج - اصفهان 
مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
تفسیر قرآن کریم 
تدریس 
مدرسه علمیه اباصالح المهدی عج 
مدرس 
1388/07/01 
ادامه دارد 
تفسیر قرآن کریم 
تدریس 
مدرسه علمیه صاحب الزمان - اصفهان 
مدرس 
1392/06/09 
1393/03/15 
تفسیر سوره مبارکه نور 
تدریس 
مدرسه علمیه صاحب الزمان - اصفهان 
مدرس 
1392/06/09 
1393/03/15 
تفسیر سوره مبارکه لقمان 
تدریس 
مدرسه علمیه صاحب الزمان عج - اصفهان 
مدرس 
1392/11/01 
1393/03/10 
تفسیر سوره مبارکه نور 
تدریس 
مدرسه علمیه صاحب الزمان عج - اصفهان 
مدرس 
1392/11/01 
1393/03/10 
تفسیر سوره مبارکه لقمان 
تدریس 
اصفهان 
مدرس 
 
 
تفسیر قرآن 
تدریس 
مدرسه علمیه صاحب الزمان عج - اصفهان  
تدریس  
1391/11/03 
1392/03/16 
تفسیر سوره مبارکه نور  
تدریس 
مدرسه علمیه حضرت صاحب الزمان عج - اصفهان 
مدرس  
1392/11/05 
1393/03/15 
تفسیر سوره مبارکه لقمان 
تدریس 
مدرسه علمیه حضرت صاحب الزمان عج - اصفهان  
مدرس  
1393/11/04 
1394/03/09 
تفسیر سوره مبارکه نور 
تدریس 
جامعه القرآن الکریم (تخصصی تفسیر )‌ 
مدرس تفسیر  
1394/07/25 
1394/11/01 
تفسیر سوره مبارکه لقمان  
تدریس 
جامعه القرآن الکریم (تخصصی تفسیر)‌  
مدرس تفسیر 
1394/11/10 
ادامه دارد 
تفسیر سوره مبارکه نور